Wyszukiwanie zaawansowane

Baza firm

bez szczególnej formy prawnej
Brak
Cech rzemieślniczy
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
Federacja / konfederacja związków pracodawców
Fundacja
fundusz - duże przedsiębiorstwo
fundusz - małe przedsiębiorstwo
fundusz - mikro przedsiębiorstwo
fundusz - średnie przedsiębiorstwo
Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
Gminny związek rolników, kółek i organizacji rolniczych
Inna organizacja podmiotów gospodarczych
Inna organizacja społeczna lub zawodowa
Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego
inne kościoły i związki wyznaniowe
Instytucja filmowa
Instytucja gospodarki budżetowej
Instytut badawczy
Izba gospodarcza
Izba rzemieślnicza
Jednostka badawczo-rozwojowa
jednostka naukowa
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
Kolumna transportu sanitarnego
Kółko rolnicze
Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego
Kościół Katolicki
Kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe
Nie posiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego
Nie posiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie/pielęgniarskie)
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy
Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług
Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu
Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe
Ogólnokrajowy związek międzybranżowy
organ kontroli państwowej i ochrony prawa
organ władzy, administracji rządowej
organizacja pracodawców
organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - duże przedsiębiorstwo
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - średnie przedsiębiorstwo
państwowa jednostka organizacyjna
państwowa osoba prawna
Polski związek sportowy
powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Przedsiębiorstwo państwowe
przedsiębiorstwo państwowe - duże przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo państwowe - małe przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo państwowe - mikro przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo państwowe - średnie przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo zagraniczne
publiczny zakład opieki zdrowotnej
Rolnicze zrzeszenie branżowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
samorząd gospodarczy i zawodowy
samorządowa osoba prawna
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Spółdzielnia
spółdzielnia - duże przedsiębiorstwo
spółdzielnia - małe przedsiębiorstwo
spółdzielnia - mikro przedsiębiorstwo
spółdzielnia - średnie przedsiębiorstwo
Spółdzielnia europejska
Spółka akcyjna
spółka akcyjna - duże przedsiębiorstwo
spółka akcyjna - małe przedsiębiorstwo
spółka akcyjna - mikro przedsiębiorstwo
spółka akcyjna - średnie przedsiębiorstwo
spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - duże przedsiębiorstwo
spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - małe przedsiębiorstwo
spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo
spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - średnie przedsiębiorstwo
Spółka europejska
Spółka jawna
spółka jawna - duże przedsiębiorstwo
spółka jawna - małe przedsiębiorstwo
spółka jawna - mikro przedsiębiorstwo
spółka jawna - średnie przedsiębiorstwo
Spółka komandytowa
spółka komandytowa - duże przedsiębiorstwo
spółka komandytowa - małe przedsiębiorstwo
spółka komandytowa - mikro przedsiębiorstwo
spółka komandytowa - średnie przedsiębiorstwo
Spółka komandytowo-akcyjna
spółka komandytowo-akcyjna - duże przedsiębiorstwo
spółka komandytowo-akcyjna - małe przedsiębiorstwo
spółka komandytowo-akcyjna - mikro przedsiębiorstwo
spółka komandytowo-akcyjna - średnie przedsiębiorstwo
Spółka partnerska
spółka partnerska - duże przedsiębiorstwo
spółka partnerska - małe przedsiębiorstwo
spółka partnerska - mikro przedsiębiorstwo
spółka partnerska - średnie przedsiębiorstwo
spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - duże przedsiębiorstwo
spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - małe przedsiębiorstwo
spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - mikro przedsiębiorstwo
spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - średnie przedsiębiorstwo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo
Stowarzyszenia i organizacje społeczne
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie kultury fizycznej
Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
szkoła lub placówka oświatowa
Szkoła/Uczelnia Wyższa
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
uczelnia wyższa
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
wspólnota mieszkaniowa
wspólnota samorządowa
wspólnota samorządowa - gmina
wspólnota samorządowa - powiat
wspólnota samorządowa - województwo
Zrzeszenie handlu i usług
Zrzeszenie transportu
Związek pracodawców
Związek rolniczych zrzeszeń branżowych
Związek rzemiosła polskiego
Związek sportowy
Związek stowarzyszeń
Związek zawodowy
Związek zawodowy rolników indywidualnych
Związki rolników, kółek i organizacji rolniczych