Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Monitorfirm.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
  1. Monitorfirm.pl - należy przez to rozumieć Serwis internetowy będący własnością Prawomaniacy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 1, (10-416 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059, REGON 280477558, NIP 739-377-55-51, o kapitale zakładowym wysokości 1.000.050 zł (milion pięćdziesiąt złotych), dane kontaktowe: e-mail , tel. 797387304, 895320606, zwany dalej „Serwisem”,
  2. Usłudze – należy przez to rozumieć dostęp do bazy danych udostępnianych przez Serwis,
  3. Bazie danych – należy przez to rozumieć publikowane przez Serwis informacje o osobach i podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych podmiotach,
  4. Podmiocie figurującym w bazie – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których dane publikowane są w Serwisie,
  5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z bazy danych udostępnianych w Serwisie
  6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Serwisu udostępniany na stronie www.monitorfirm.pl/regulamin

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

 1. Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.
 2. Dostęp do usług w serwisie Monitofirm.pl jest bezpłatny i nie wymaga posiadania konta w serwisie.
 3. Informacje o osobach i podmiotach zawarte w bazie danych są jawne i ogólnie dostępne.
 4. Informacje te pochodzą z rejestrów urzędów, publikatorów i innych ogólnodostępnych źródeł.
 5. Udostępniane informacje w ramach bazy danych uzyskane są zgodnie z prawem. Monitofirm.pl nie jest wytwórcą tych informacji i nie odpowiada za ich aktualność, zgodność z prawdą i kompletność.

§ 3. Prawa podmiotu figurującego w bazie

 1. Podmiot figurujący w bazie danych ma prawo żądać uzupełnienia, zaktualizowania oraz usunięcia swoich danych z bazy, jeśli są one nieaktualne, niekompletne lub niezgodne z prawdą.
 2. W celu dokonania czynności, o których mowa w ust.1 podmiot figurujący w bazie danych powinien wypełnić odpowiednio formularz: „aktualizuj moje dane” lub „usuń moje dane”, które dostępne są w Serwisie na stronie podmiotu. Podmiot może również skorzystać z ogólnego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: https://www.monitorfirm.pl/kontakt
 3. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 2, podmiot powinien udowodnić, iż dane podlegające edycji lub usunięciu dotyczą tego podmiotu. W tym celu najlepiej załączyć odpowiednie dokumenty.
 4. Serwis po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpi do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa adres IP podmiotu zgłaszającego zostanie przesłany razem z treścią formularza.

§ 4. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do sieci Internet;
  2. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczanie treści reklamowych w dowolnej części Serwisu. Monitorfirm.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych w Serwisie reklam oraz wynikających z tego tytułu roszczeń osób trzecich.

§ 5. Reklamacja

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@monitofirm.pl przez całą dobę.
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 4. Reklamacje składane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Serwis nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 roku.